Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura
 
 
» plan pracy na   2/2018
» plan pracy na   3/2018
 

 

Klub “Arka” BSM
ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura
    
  
» plan pracy na 2/2018
» plan pracy na 3/2018

 

Przetarg nieograniczony nr 5/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców zadania: wymiana dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych-wielorodzinnych przy ul. Biziela 22 kl. I, Słowiańskiej 23 kl. IV, Ujejskiego 65 kl. II, Ujejskiego 64 kl. IV, Ujejskiego 48 kl. I i II w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego : dtech@bsm.bydgoszcz.pl

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 05.03.2018 r. do godziny 8:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godzinie 9:00  w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ogłoszenie przetargu nr 5/2018
specyfikacja do przetargu nr 5/2018
załączniki do przetargu nr 5/2018

 

PRZETARG na wynajem lokali użytkowych.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg ofertowy
na
wynajem następujących lokali użytkowych:

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł;
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 327,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 155,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 5. Lokal użytkowy o pow. 53,62 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 13.04.2018r.)
 6. Lokal użytkowy o pow. 32,83 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 30.04.2018r.)
 7. Lokal użytkowy o pow. 53,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 21; wadium 500 zł
 8. Lokal użytkowy o pow. 130,70 m2; położony w pawilonie handlowym przy ul. Konopnickiej 30; wadium 500 zł;
 9. Lokal użytkowy o pow. 49,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 10. Lokal użytkowy o pow. 76,97 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 11. Lokal użytkowy o pow. 173,22 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 12. Lokal użytkowy o pow. 58,34 m2 połączony z piwnicą o pow. 42,02 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 13. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 14. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 15. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 31, ok. 11 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 16. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 17. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 18. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 19. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 20. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 21. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1; wadium 300 zł;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

     Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu. Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty. W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent dokona bezzwłocznej jej rejestracji. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.

W tych lokalach gdzie istnieje techniczna możliwość dopuszcza się jego podział. Wadium na lokal o mniejszej powierzchni należy wpłacić proporcjonalnie do zaoferowanej powierzchni (szczegóły pod numerem telefonu 668-217-712).

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, Sekretariat (pokój nr 12) do dnia 23 lutego 2018r. do godz. 900. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

     W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią. Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Przetarg nieograniczony nr 4/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców wykonujących okresowe 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 20.02.2018 r.
do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 4/2018
Załączniki nr 1-14 do Specyfikacji 4/2018
Wykaz lokali

Uroczystości na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy

Po raz kolejny  w dniu 19 stycznia  Spółdzielcza Rada Osiedla „Wzgórze Wolności” wraz z Zarządem Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowała skromną uroczystość na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy, by uczcić 98-mą rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy.  

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Prezydenta Bydgoszczy i Rady Miasta, a także innych bydgoskich instytucji. Przybyły poczty sztandarowe i młodzież z bydgoskich szkół, a także działacze Spółdzielni oraz mieszkańcy.

Wszystkich przybyłych przywitał Przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla Wojciech Koniec, a kontekst historyczny uroczystości rocznicowej przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Stańczak. Głos zabrał także Wice – przewodniczący Rady Miasta – Jan Szopiński, list od Romana Jasiakiewicza odczytała Pani Maria Zajączkowska, od lat  zaangażowana w organizację uroczystości.

Modlitwę za dusze wszystkich, którzy zginęli za Ojczyznę podjął ks. prałat Władysław Mielcarek.

Uczestnicy odśpiewali Hymn Polski.

Złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze  w asyście pocztów sztandarowych.

Starania Spółdzielni – uwieńczone dużym sukcesem!

       Informujemy Państwa, iż w dniu 20.12.2017r. został zatwierdzony dla Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Certyfikat Jakości zgodny z normą ISO PN-EN 9001:2015. Certyfikat ten wg znowelizowanej normy uzyskaliśmy jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Bydgoszczy na okres do dnia 26.02.2019r.

Wcześniej w dniach: 09 i 10.11.2017r. przedstawiciel firmy certyfikującej ISOQAR CEE przeprowadził audit certyfikujący na zgodność działań Bydgoskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  z zaktualizowaną normą  ISO PN-EN 9001:2015. Audit ten potwierdził, że Spółdzielnia utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami zaktualizowanej normy, gdyż przedstawiła przekonywujące dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia tego systemu.

Uroczystość na Cmentarzu Bohaterów w dniu 11 listopada

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa włączyła się w przygotowanie uroczystości złożenia zniczy na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy przez uczestników XI Rajdu Niepodległości w dniu 11 listopada br.

Pracownicy Administracji Osiedla „Wzgórze Wolności” włączyli się w uporządkowanie  otoczenia cmentarza, zapewnili oświetlenie kilku kwater. Oczywiście, złożyli znicze pod krzyżem, a wcześniej przywieźli i zapalili znicze dla uczestników XI Rajdu.

Większość uczestniczących w tej uroczystości zauważyła, że w tym roku na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy zebrało się znacznie więcej mieszkańców niż w latach poprzednich. Zapewne przyczyna tej zwiększonej frekwencji  to informacje o uroczystości zamieszczone na klatkach schodowych budynków Spółdzielni oraz umieszczenie komunikatu na stronie internetowej BSM.

Przebieg uroczystości dobrze obrazują załączone zdjęcia.

Więcej zdjęć z obchodów Święta Niepodległości
na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy do obejrzenia
w naszej galerii.