Przetarg na lokale mieszkalne

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokali mieszkalnych przy:

 • Romana Dmowskiego 2/46 o pow. użytk.  35,80 m2
  cena wywoławcza:  118.000,00 zł

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2017 r. do godz. 900.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona na  stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący z którymi Spółdzielnia ma zawarte umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania.

W przypadku braku ofert złożonych przez członków oczekujących pierwszeństwo będą miały oferty zawierające oświadczenie o przeznaczeniu lokalu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja istotnych warunków przetargu
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie o zapoznaniu z przedmiotem przetargu
oświadczenie o przeznaczeniu lokalu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

Informacja dotyczącą opłat za mieszkanie

U W A G A  !

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, iż opłaty za mieszkanie uiszczane w placówkach PKO BP oraz Urzędach Pocztowych są wolne od opłat prowizyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż notujemy liczne przypadki wnoszenia opłat przez mieszkańców w innych punktach przyjmujących m.in. opłaty czynszowe, które  nie są przekazywane na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zatrudnimy na stanowisko: kierownik administracji osiedla

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zatrudni na stanowisko: kierownik administracji osiedla

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe  lub średnie,
 • staż pracy co najmniej 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w obsłudze nieruchomości poparte stosownymi dokumentami,
 • znajomość zagadnień  dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej,
 • uprawnienia budowlane oraz inne przydatne w obsłudze zasobów Spółdzielni.

Oferta  powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z  kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 3. zaświadczenie/a potwierdzające minimum 5 – letni okres pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 4. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
 5. oświadczenie o  niekaralności.

Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.
W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  oryginałów lub urzędowych  odpisów, poświadczonych przez siebie dokumentów.

Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa  należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Administracji Osiedla, nie otwierać” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni, ul.  Grunwaldzka 12, w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni do 28.06.2017 r..

Przetarg na wybór wykonawców robót c.o.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót:

 • wymiana grzejników wraz z wykonaniem regulacji instalacji c.o.
  w budynku mieszkalnym przy ul. Czarna Droga 9,
 • wykonanie regulacji instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy
  ul. Słowiańskiej 17 w Bydgoszczy.

Pełna treść przetargu nr 26/2017

Dyżury członków Rady Nadzorczej

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w miesiącu czerwcu i lipcu 2017 r. nie odbędą się dyżury członków Rady Nadzorczej. Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 8 sierpnia br. od godz. 15.00 -16.00.

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

 » plan pracy na 05/2017: pobierz załącznik
 » plan pracy na 06/2017: pobierz załącznik


 Klub “Arka” BSM

ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

 » plan pracy na 05/2017: pobierz załącznik
 » plan pracy na 06/2017: pobierz załącznik

Zatrudnimy administratora zasobów spółdzielczych

Zarząd Bydgoskiej   Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy zatrudni  na stanowisko: administrator zasobów spółdzielczych

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie  średnie techniczne lub wyższe
 • staż pracy co najmniej 5 lat.

Dodatkowym atutem będzie:

 • udokumentowane doświadczenie w obsłudze nieruchomości mieszkalnych
 • znajomość zagadnień  dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej
 • uprawnienia budowlane oraz inne przydatne   w obsłudze  zasobów Spółdzielni.

   

  Szczegółowe  informacje można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracji Wewnętrznej  Spółdzielni  w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 pokój nr 18  w godzinach pracy Spółdzielni.

  Oferty  należy składać   bezpośrednio w sekretariacie Zarządu Spółdzielni.