Przetarg na lokal mieszkalny

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przy:

 • ul. Waryńskiego 51/156, o pow. użytk.  36,10 m2
 • cena wywoławcza: 103.500,00 zł

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2017 r. do godz. 900.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona na  stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.

Pierwszeństwo będą miały oferty zawierające oświadczenie o przeznaczeniu lokalu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Dokumenty do pobrania
przetarg – specyfikacja
oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie o przeznaczeniu lokalu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu

Przetarg nieograniczony nr 47/2017

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót polegających na wykonaniu instalacji hydrantowej, dostosowanej do wymogów p.poż. w budynku administracyjnym przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30.10.2017 r. do godziny 8:20.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 9:20 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 47/2017 – wykonanie robót ogólnobudowlanych
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji – Przetarg nr 47/2017

Przetarg nieograniczony nr 46/2017

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót polegających na:

 • przebudowie nawierzchni chodnika na terenie nieruchomości przy ul. Waryńskiego 6 w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30.10.2017 r.
do godziny 8:10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 46/2017 – wykonanie robót nawierzchniowych
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji – Przetarg nr 46/2017

Przetarg nieograniczony nr 45/2017

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót:

 • remont zewnętrznych ścian portali budynku ul. Beskidzka 2,
 • wykonanie remontu posadzek w budynku ul. Halicka 22,
 • wykonanie remontu 6 szt. płyt balkonowych w jednym pionie budynku przy ul. Grunwaldzka 12A,
 • wykonanie remontu wiaty śmietnikowej ul. Gersona 1-3,

wykonanie remontu 6szt. podestów wejściowych do budynku przy ul. Leszczyńskiego 105.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w  siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30.10.2017 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w częściach.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 45/2017 – wykonanie robót ogólnobudowlanych
Załączniki nr 1 – 9 do Specyfikacji – Przetarg nr 45/2017

APEL DO MIESZKAŃCÓW !!!

W związku z nagminnym przebywaniem w niektórych budynkach w godzinach nocnych osób bezdomnych, które zaśmiecają i niszczą wspólne mienie.

 Administracja Osiedla Śródmieście zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności i nie wpuszczanie do klatki osób nieproszonych.

W przypadku przebywania w/w osób w budynku prosimy każdorazowo powiadomić o tym fakcie (numery bezpłatne):

Straż Miejska – 986

Policja  – 997

Każde utrudnienie wejścia do budynku zmniejsza prawdopodobieństwo dostania się do obiektu osób postronnych !!!

Praca w BSM

Zarząd
Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bydgoszczy
zatrudni na stanowisko:
kierownik administracji osiedla

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe  lub średnie,
 • staż pracy co najmniej 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w obsłudze nieruchomości poparte stosownymi dokumentami,
 • znajomość zagadnień  dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej,
 • uprawnienia budowlane oraz inne przydatne w obsłudze zasobów Spółdzielni.

Oferta  powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem,
 2. list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 3. zaświadczenie/a potwierdzające minimum 5 – letni okres pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 4. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
 5. oświadczenie o niekaralności.

Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych  odpisów, poświadczonych przez siebie dokumentów.

Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa  należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Administracji Osiedla, nie otwierać” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni, ul.  Grunwaldzka 12, w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni do 10.10.2017 r.

Przetarg nieograniczony nr 44/2017

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania:

 • wykonanie modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Czarna Droga 5 i 9 w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 13.10.2017 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 44/2017 – C. Droga 5 i 9
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji – Przetarg nr 44/2017

Modernizacja nawierzchni

Szanowni mieszkańcy

Administracja O/Śródmieście informuje, iż od poniedziałku tj. 25.09.2017r. rozpoczęła się modernizacja nawierzchni wokół nieruchomości Grunwaldzka 12, 12A, 12B i 14A.

Prace będą prowadzone etapami w godz. 07 – 16. Czas realizacji całości zadania to około 4 tygodnie. Wykonawcą robót jest firma BOGMAR  Sp. z o.o. tel. 52 381 76 00.

Prosimy mieszkańców, aby w tym okresie  zachować szczególną ostrożność  podczas poruszania się w tym rejonie i ściślejsze parkowanie samochodów  lub pozostawianie samochodu poza terenem modernizacji.

Przetarg na lokale użytkowe

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na wynajem następujących lokali użytkowych:

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł; 
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 327,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 5. Lokal użytkowy o pow. 155,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 6. Lokal użytkowy o pow. 58,66 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 7. Lokal użytkowy o pow. 63,65 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 19; wadium 400 zł (wolny po 31.10.2017r);
 8. Lokal użytkowy o pow. 109,66 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Gałczyńskiego 19; wadium 500 zł (wolny po 31.12.2017r);
 9. Lokal użytkowy o pow. 130,70 m2; położony w pawilonie handlowym przy ul. Konopnickiej 30; wadium 500 zł;
 10. Lokal użytkowy o pow. 49,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 11. Lokal użytkowy o pow. 76,97 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 12. Lokal użytkowy o pow. 12,84 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 13. Lokal użytkowy o pow. 60,60 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 14. Lokal użytkowy o pow. 58,34 m2 połączony z piwnicą o pow. 42,02 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 15. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 16. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 17. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 23, ok. 11 m2 i ok. 12 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 18. Lokal użytkowy o pow. 57,23 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Ugory 23; wadium 500 zł;
 19. Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 28; wadium 300 zł;
 20. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 21. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 22. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 23. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu
  i piwnicy;
 24. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 25. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1; wadium 300 zł;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją,  warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym  lokalu bądź na dzierżawionym terenie.

Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent  dokona bezzwłocznej jej rejestracji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu bądź dzierżawy, którego dotyczy oferta.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, Sekretariat (pokój nr 12) do dnia 10 października 2017r. do godz. 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM.

Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią.

Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny.