WALNE ZGROMADZENIE 2017

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 30 ust.1 oraz § 56 ust.1 pkt 13 statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, iż uchwałą nr  18/2017 z dnia 23.02.2017 r. Rada Nadzorcza dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na cztery części, a uchwałą nr 27/2017 z dnia 12.04.2017 r. Zarząd Spółdzielni ustalił terminy zwołania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, które przedstawiają się następująco:

 • 25 maja 2017 roku – I część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Szwederowo,
 • 29 maja 2017 roku – II część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Wzgórze Wolności,
 • 1 czerwca 2017 roku – III część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlu Błonie,
 • 5 czerwca 2017 roku – IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków posiadających prawa do lokali na osiedlach: Śródmieście i Górzyskowo

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbywają  się w domu Kultury ORION przy ulicy 16-ego Pułku Ułanów Wlkp. 1 w Bydgoszczy od godz.1700.

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 1 do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia

Przyjmiemy do pracy w BSM

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 12 poszukuje pracowników na stanowisko:      Sprzątaczka/Sprzątacz

1. Oferta powinna zawierać:
     – CV,
     – list motywacyjny,
     – dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

2. Kandydat posiadać powinien:
     – doświadczenie na podobnym stanowisku – dodatkowy atut, 
     – dobry stan zdrowia.

Poszukujemy dokładnych, solidnych i pracowitych osób w zamian oferując stałe zatrudnienie wraz z pełnym pakietem socjalnym i systemem premiowania.
Oferty należy składać w Administracji Osiedla Śródmieście Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 14A lub przesyłać pocztą. Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Przetarg na wykonanie książeczek opłat

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12, 85-236 Bydgoszcz, tel. 52 376-97-82 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie książeczek opłat czynszu w ilościach około 12 600 szt.

Termin wykonania usługi: 22 czerwiec 2017r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 09.05.2017 r. godz.  9oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium wynosi 1 000,-zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub na stronie internetowej.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 52 376 97 53.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
projekt umowy
przykładowy projekt książeczki

 

Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy na wynajem następujących lokali użytkowych:

 1. Lokal użytkowy o pow. 249,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 800 zł; 
 2. Lokal użytkowy o pow. 365,91 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 3. Lokal użytkowy o pow. 327,27 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 900 zł;
 4. Lokal użytkowy o pow. 96,75 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 5. Lokal użytkowy o pow. 155,00 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł; (wolny po 30.06.2017r.)
 6. Lokal użytkowy o pow. 81,10 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Broniewskiego 4; wadium 500 zł;
 7. Lokal użytkowy o pow. 20,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł;
 8. Lokal użytkowy o pow. 49,68 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 400 zł
 9. Lokal użytkowy o pow. 73,90 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 10. Lokal użytkowy o pow. 76,97 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2; wadium 500 zł;
 11. Lokal użytkowy o pow. 12,84 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; wadium 400 zł;
 12. Lokal użytkowy o pow. 58,34 m2 połączony z piwnicą o pow. 42,02 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Waryńskiego 51; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu i piwnicy;
 13. Lokal użytkowy o pow. 83,82 m2; położony na parterze pawilonu handlowego przy ul. Ugory 23; wadium 500 zł; (wolny po 31.05.2017r.)
 14. Lokal użytkowy o pow. 43,98 m2; położony na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 28; wadium 500 zł; (wolny po 31.05.2017r.)
 15. Lokal użytkowy o pow. 71,70 m2; położony w piwnicy pawilonu handlowego przy ul. Konopnickiej 28; wadium 300 zł;
 16. Lokal użytkowy o pow. 40,80 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 2; wadium 400 zł;
 17. Lokal użytkowy o pow. 91,74 m2; położony w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 51; z przeznaczeniem na cichą działalność; wadium 200 zł;
 18. Lokale użytkowe – pokoje o pow. ok. 11 m2 i ok. 12 m2; położone na parterze budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wraz z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych (korytarze, w.c.) rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni wynajmowanej; z przeznaczeniem na biura; wadium 100 zł za pokój;
 19. Lokal użytkowy o pow. 42,81 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 80-86; wadium 300 zł;
 20. Lokal użytkowy o pow. 29,00 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 2; wadium 200 zł;
 21. Lokal użytkowy o pow. 71,06 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bocianowo 20; wadium 400 zł;
 22. Lokal użytkowy o pow. 84,58 m2 połączony z piwnicą o pow. 10 m2; położony na parterze budynku mieszkalnego przy Bocianowo 20; wadium 400 zł; – istnieje możliwość złożenia oferty ze zróżnicowaną stawką dot. powierzchni lokalu
  i piwnicy;
 23. Lokal użytkowy o pow. 69,11 m2; położony na I piętrze budynku administracji przy ul. Grunwaldzkiej 14A; z przeznaczeniem na biuro; wadium 400 zł;
 24. Lokal użytkowy o pow. 86,90 m² (do adaptacji); położony w piwnicy budynku administracji przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1; wadium 200 zł;
 25. Część wiaty magazynowej o pow. 140 m2; położonej przy ul. Inowrocławskiej 1; wadium 300 zł;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu,  jego dokumentacją,  warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy.

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym  lokalu. Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty. W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent  dokona bezzwłocznej jej rejestracji. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, pokój nr 12 do dnia 9 maja 2017r. do godz. 900.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2017r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro. Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku wycofania się zwycięzcy z przetargu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz BSM. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez zwycięzcę przetargu zabezpieczenia finansowego lokalu w wysokości dwumiesięcznych opłat określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią. Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny.

Ponadto Zarząd  informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych usytuowanych na X i XI piętrach z przeznaczeniem na cele biurowe.

Plany pracy D.K. “ORION” i Klubu “ARKA”

D.K. “Orion” BSM
ul. 16 Płk. Ułanów WLKP. 1
85-319 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 01
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

 » plan pracy na 04/2017: pobierz załącznik
 » plan pracy na 05/2017: pobierz załącznik

 


Klub “Arka” BSM

ul. M. Konopnickiej 24a
85-124 Bydgoszcz; tel. 52 348 72 02
kierownik klubu – Nikoletta Stachura

 » plan pracy na 04/2017: pobierz załącznik
 » plan pracy na 05/2017: pobierz załącznik

Informacja dotyczącą opłat za mieszkanie

U W A G A  !

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, iż opłaty za mieszkanie uiszczane w placówkach PKO BP oraz Urzędach Pocztowych są wolne od opłat prowizyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż notujemy liczne przypadki wnoszenia opłat przez mieszkańców w innych punktach przyjmujących m.in. opłaty czynszowe, które  nie są przekazywane na konto Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rocznica powrotu Bydgoszczy do macierzy

Również i w tym roku w dniu 20 stycznia  Spółdzielcza Rada Osiedla „Wzgórze Wolności” wraz z Zarządem Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowała skromną uroczystość na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy, by w rocznicę powrotu Bydgoszczy do macierzy,  uczcić pamięć tych którzy działali w przedwojennej polskiej Bydgoszczy, starali się o jej rozwój i zapłacili za to najwyższą cenę – cenę swojego życia, gdyż zostali zamordowani.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta i Rady Miasta Bydgoszczy, a także innych bydgoskich instytucji. Przybyły poczty sztandarowe i młodzież z pobliskich szkół, a także działacze Spółdzielni oraz mieszkańcy.

Po odegraniu hejnału Bydgoszczy, zebranych przywitał Przewodniczący Spółdzielczej Rady Osiedla Wojciech Koniec, a kontekst historyczny uroczystości rocznicowej przedstawił Prezes Zarządu Tadeusz Stańczak. Głos zabrali też goście: przedstawiciel Wojewody oraz  Wice – przewodniczący Rady Miasta – Jan Szopiński.

Modlitwę za dusze wszystkich, którzy zginęli za Ojczyznę podjął ks. prałat Władysław Mielcarek. Złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze  w asyście pocztów sztandarowych.  Na zakończenie uroczystości  odegrano  –  Marsz, marsz Polonia.


Tutaj zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

Uruchomiony dźwig osobowy!

W dniu wczorajszym tj. 19 b.m. Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy dokonał odbioru, co oznacza iż nowy  dźwig osobowy w budynku przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2 został  uruchomiony dla mieszkańców! 

Jest to już 60-ty dźwig wyremontowany  w ramach realizacji w Spółdzielni wieloletniego programu remontowego dźwigów. Jest to jednak pierwszy dźwig , z którego mieszkańcy mogą  korzystać już od poziomu terenu, czyli od poziomu zerowego.

To niezwykle ważna cecha tego dźwigu nie tylko dla osób niepełnosprawnych, którzy zamieszkują w tym budynku, ale dla każdego mieszkańca bloku, jako że wzrasta wyraźnie komfort i wygoda . Zarząd wyraża nadzieję, iż te walory dźwigu będą rekompensować  mieszkańcom trudny czas, w którym odbywały się prace remontowe i  wymiana dźwigu.