PRZETARG NA WYKONANIE KSIĄŻECZEK OPŁAT CZYNSZU

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12,
85-236 Bydgoszcz, tel. 52 376-97-82
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE
KSIĄŻECZEK OPŁAT CZYNSZU W ILOŚCIACH około 10.300 szt.

Termin wykonania usługi: 24 czerwiec 2019r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 14.05.2019 r. godz.  9oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wadium wynosi 1.000,-zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 lub na stronie internetowej.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel. 52 376 97 53.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja
projekt umowy
przykład książeczki