Przetarg nieograniczony nr 10/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem ogrodzeń na terenach nieruchomości.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 19.04.2018 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
specyfikacja przetargu nr 10/2018
załączniki nr 1-10 do specyfikacji – przetarg nr 10/2018