Przetarg nieograniczony nr 12/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej z możliwością ich zdalnego odczytu drogą radiową w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową.

W zakres przetargu wchodzi również odkupienie zdemontowanych wodomierzy oraz dostarczenie systemu przetwarzania i wizualizacji danych zużycia wody ciepłej i zimnej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 23.04.2018 r. do godziny 8:10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 9:10 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych Oferentów na spotkanie negocjacyjne dotyczące złożonej oferty.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 12/2018
Załączniki nr 1-7 do Specyfikacji – wymiana wodomierzy