Przetarg nieograniczony nr 12/2020 – ZAWIESZONY !!!

Z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19 zawieszamy
do odwołania realizację przetargu nr 12/2020.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj-zbuduj”: Wykonanie na podstawie koncepcji, dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego we wszystkich niezbędnych branżach, z garażami indywidualnymi i komórkami lokatorskimi w poziomie piwnicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a następnie jego realizacja, z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, wykonaniem przyłączy: energetycznego, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniem kotłowni indywidualnej na działce nr ewid. 949/17 obręb Białe Błota, przy ul. Gminnej w Trzcińcu gm. Białe Błota będącej w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wymagany termin realizacji zamówienia : grudzień 2021r.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godziny 830

Wymagane wadium – 5 000,00 złotych

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Zamawiającego, Sala Posiedzeń (I-sze piętro).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy lub ze strony internetowej bsm.bydgoszcz.pl

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.