Przetarg nieograniczony nr 1/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót:

  • dostawę i montaż 2 kpl. szlabanów z centralami sterującymi na terenie nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 23 w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 15.01.2018 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 1/2018 – Szlabany
Załączniki nr 1-5 do Specyfikacji – Przetarg nr 1/2018