Przetarg nieograniczony nr 15/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót w zakresie:

  • wykonania wiaty śmietnikowej,
  • budowa dodatkowych miejsc parkingowych wraz z montażem szlabanu,
  • wykonania remontu chodnika,
  • modernizacja zadaszeń wejściowych do budynków,
  • wykonania remontu dachów budynków,
  • likwidacji glonów na elewacji budynków.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30.05.2018 r. do godziny 8:10.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018r. o godzinie 9:10 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 15/2018
Załączniki nr 1-10 do Specyfikacji
Załączniki nr 11-18 do Specyfikacji