Przetarg nieograniczony nr 16/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania:

  • dostawa i montaż dźwigu osobowego dla pawilonu użytkowego przy ul. Broniewskiego 4 w Bydgoszczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30.05.2018r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 16/2018
Załączniki nr 1-4 do Specyfikacji