Przetarg nieograniczony nr 30/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców robót instalacyjnych w zakresie wymiany 18 pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych Osiedla Błonie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 820.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godzinie 920. w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania: