Przetarg nieograniczony nr 36/2020

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców robót drogowo-nawierzchniowych realizowanych na terenie Osiedla Błonie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 13 lipca 2020 r. do godziny 830.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

>>pobierz specyfikację<<