Przetarg nieograniczony nr 38/2020

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców remont pionu loggii wraz z wymianą części posadzek dla 1 budynku mieszkalnego na Osiedlu Szwederowo Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12
w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godziny 830.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

>>specyfikacja w formacie pdf<<