Przetarg nieograniczony nr 39/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy opracowania projektu budowlanego i realizacji robót związanych z budową drenażu opaskowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 21 października 2019 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 39-2019 – Roboty instalacyjne – GSz
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 39-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy – Brzozowa 4 – drenaż opaskowy
Załącznik nr 4 do Specyfikacji – Wzór umowy