Przetarg nieograniczony nr 39/2020

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców robót nawierzchniowych oraz prac remontowo – naprawczych budynków gospodarczych dla nieruchomości przy ul. A. Cieszkowskiego 13 i 15 w zasobach  Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 13 października 2020r.  do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2020 r. o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

specyfikacja do przetargu nr 39/2020