Przetarg nieograniczony nr 4/2018

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców wykonujących okresowe 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub otrzymać zwrotnie pocztą elektroniczną pod adresem działu technicznego: dtech@bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 20.02.2018 r.
do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 4/2018
Załączniki nr 1-14 do Specyfikacji 4/2018
Wykaz lokali