Przetarg nieograniczony nr 8/2019

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór wykonawców robót w zakresie wykonania prac związanych z dostawą i montażem 2 sztuk szlabanów elektromechanicznych na terenie 1 nieruchomości budynkowej oraz ułożeniem wykładziny obiektowej na posadzkach klatek schodowych 1 budynku mieszkalnego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w siedzibie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 3, ul. Grunwaldzkiej 12 w Bydgoszczy lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.bsm.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 22 marca 2019 r.
do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 9:00. w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zamawiający dopuszcza do składania ofert w częściach.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja przetargu nr 8-2019 – Tarkett i szlabany
Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Przetarg nr 8-2019
Załącznik nr 2 do Specyfikacji – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 do Specyfikacji – Lwowska 1A – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do Specyfikacji – Słowiańska 16 – formularz ofertowy
Załącznik nr 5 do Specyfikacji – Lwowska 1A – mapa
Załącznik nr 6 do Specyfikacji – Wzór umowy – tarkett
Załącznik nr 7 do Specyfikacji – Wzór umowy – szlabany