Przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych w BSM

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy
na
wynajem lokali użytkowych

 1. Uprzejmie zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w lokalach naszej Spółdzielni do zapoznania się ze stanem technicznym wybranego lokalu, jego dokumentacją, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod wskazanym numerem telefonu (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków przetargu, która stanowi załącznik nr 1). Natomiast zainteresowanych zapoznaniem się z warunkami użytkowania i standardowym wzorem umowy pod nr telefonu 696-002-906.
 2. Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę (netto) za 1 m² powierzchni, określać szczegółowo rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu.
 3. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2), kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr konta bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty. W przypadku braku wpisu do CEIDG należy dołączyć oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent dokona bezzwłocznej jej rejestracji. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając dane oferenta, numer telefonu oraz adres lokalu, którego dotyczy oferta.
 4. W lokalach (załącznik nr 1 poz. 1, 2), w których istnieje techniczna możliwość dopuszcza się jego podział. Wadium na lokal o mniejszej powierzchni należy wpłacić proporcjonalnie do zaoferowanej powierzchni (szczegóły pod numerem telefonu 696-002-906).
 5. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12, Sekretariat (pokój nr 12) do dnia 22 maja 2019r. do godz. 830. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w PKO BP II Oddział Centrum Bydgoszcz nr 24 1020 1475 0000 8602 0021 2795. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2019r. o godz. 930 w siedzibie Spółdzielni – Sala Posiedzeń I piętro. Wybrany oferent zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 7. W przypadku wycofania się wybranego oferenta z podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium ulega utracie na rzecz BSM. Warunkiem podpisania umowy jest uiszczenie przez wybranego oferenta zabezpieczenia finansowego (kaucji), w wysokości dwumiesięcznych opłat najmu określonych umową w terminie ustalonym ze Spółdzielnią. Na poczet finansowego zabezpieczenia lokalu ulega zaliczeniu wpłacone wadium.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wyboru branży oraz unieważnienia przetargu, lub jego części, bez podania przyczyny, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

  pobierz załącznik nr 1
  pobierz załącznik nr 2