Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych

Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania konieczne:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych w kierunku ekonomiczno-finansowym
     lub studiów podyplomowych w tym zakresie lub w zakresie zarządzania
     podmiotami gospodarczymi;
  • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie o niekaralności i nie toczącym się obecnie wobec kandydata
    postępowaniu karnym złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
    art. 233 kk;
  • zaprzestanie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni;
  • brak pokrewieństwa, powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej;
  • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni
     mieszkaniowych aspekcie gospodarki finansowej;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku. 
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość zagadnień związanych z  zarządzaniem nieruchomościami;
  • znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zespołami pracowników oraz
     niezbędna wiedza z zakresu prawa pracy;
  • posiadanie umiejętności negocjacyjnych;
  • kreatywność i samodzielność w pracy;
  • umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  • Życiorys (CV) i List Motywacyjny zawierający zdjęcie oraz informacje o sposobie
     kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu
     kontaktowego, e-mail).
  • Dyplom (kopia) ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty w formie
     kserokopii świadczące o posiadanych kwalifikacjach poświadczone za zgodność
     przez kandydata.
  • Oświadczenie o niekaralności i nie toczącym się obecnie wobec kandydata
     postępowaniu karnym złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
     art. 233 kk.
  • Świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające 10 letni staż pracy,
     w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym.
  • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o zaprzestaniu działalności konkurencyjnej w sytuacji wyboru.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd do celów
     postępowania kwalifikacyjnego.
  • Oświadczenie o niewykorzystaniu udostępnionych dokumentów do innych
     celów niż postępowania konkursowego na stanowisko Z-cy Dyrektora ds.
     ekonomiczno-finansowych.
  • Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni
     Mieszkaniowej.

  Informacje dodatkowe:
  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy należy przedłożyć w oryginałach lub odpisach. Odpisy mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje istotne w zarządzaniu Spółdzielnią.
  Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 24.03.2023 r.
  Pisemne zgłoszenia kandydatów można przesłać pocztą na adres: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa; 85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 12 lub mailowo na adres: ts@bsm.bydgoszcz.pl 

  Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

  >>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<