Praca na stanowisku Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy zatrudni na stanowisko: specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych

Kandydaci na w/w stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania konieczne:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych w kierunku ekonomiczno-finansowym lub studiów podyplomowych w tym zakresie,
 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy w w/w kierunku,
 • umiejętność sporządzania samodzielnych analiz ekonomicznych oraz optymalizacji wariantów planów gospodarczych oraz symulacji ich skutków finansowych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie gospodarki finansowej,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • kreatywność i samodzielność w pracy,
 • orientacja i umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • umiejętność pracy zespołowej, zachowanie dobrych relacji
  z innymi pracownikami.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • życiorys (CV) i List Motywacyjny zawierający zdjęcie oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail),
 • dyplom (kopia) ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumenty w formie kserokopii świadczące o posiadanych kwalifikacjach poświadczone za zgodność przez kandydata,
 • świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające kilkuletni staż pracy na stanowisku w w/w kierunku,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd do celów postępowania kwalifikacyjnego.

>>Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach prowadzonej rekrutacji<<

 Informacje dodatkowe:

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy należy przedłożyć w oryginałach lub odpisach. Odpisy mogą być poświadczone przez kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje istotne w zarządzaniu Spółdzielnią.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 29.03.2024 r.

Pisemne zgłoszenia kandydatów można przesłać pocztą na adres: BSM 85-236 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 12  lub mailowo na adres: ts@bsm.bydgoszcz.pl