Przetarg nieograniczony nr 8/2023

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców
robót w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

>>specyfikacja istotnych warunków zamówienia<<

Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 12) Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 12 w Bydgoszczy do dnia 30 marca 2023 r. do godziny 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń (I-sze piętro).

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.