Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2022 i 2023.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółdzielni.

Wymagany termin przeprowadzenia badania i sporządzenia sprawozdania za rok 2022  nie później niż do dnia 24 marca 2023 roku.

Dodatkowym atutem jest znajomość zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego BSM za 2022-2023 r.” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie do dnia 3.10.2022 r.

 Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółdzielni.