Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nazwie „Budowa instalacji fotowoltaicznych w 78 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zasobów Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i optymalizacja gospodarki niskoemisyjnej w zarządzanych zasobach poprzez wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj. energii słonecznej przetwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych.

Finansowanie inwestycji:
Koszt całkowity: 3 035 113,57 zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 035 113,57 zł
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 999 766,41 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego na 78 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pozyskana w ten sposób ekologiczna energia pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego takich instalacji jak dźwigi, oświetlenie części wspólnych (klatki schodowe) i terenów zewnętrznych w przypadku sieci zasilanych z budynku. Zwiększenie udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych pozwoli na racjonalizację jej zużycia oraz redukcję presji środowiskowej. Ponadto inwestycja ma na celu promocję postaw proekologicznych wśród mieszkańców i innych inwestorów w regionie. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. Zainstalowana moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej nie będzie przekraczać 50 kWp, a łączna planowana produkcja energii elektrycznej wyniesie 1822,08 MWhe/rok. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o ok. 1479,53 Mg CO2/rok.